Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky spoločnosti Lokálny trh s.r.o. zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28962/S, Adresa: Stará Kremnička 362, 965 01 Stará Kremnička, IČO: 50057804, DIČ: 2120166312, e-mail: info@lokalnytrh.sk , ďalej len „sprostredkovateľ“, upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých pri sprostredkovaní a/alebo v súvislosti so sprostredkovaním uzavretia kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim (registrovaným výrobcom) a inou fyzickou alebo právnickou osobou, ďalej jen „kupujúci“, prostredníctvom internetového portálu sprostredkovateľa. Internetový portál je sprostredkovateľom prevádzkovaný na internetovej adrese https://lokalnytrh.sk, ďalej len „webová stránka“, a to prostredníctvom webového rozhrania obchodu.

 2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky sprostredkovateľa umiestnenej na adrese https://lokalnytrh.sk a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar prostredníctvom webového portálu sprostredkovateľa, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 3. Tieto obchodné podmienky obsahujú základné ustanovenia obsahu kúpnej zmluvy uzatváranej medzi prvovýrobcom a kupujúcim, ktorej uzavretie sprostredkúva sprostredkovateľ prostredníctvom jeho webového portálu.

  Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť medzi výrobcom a kupujúcim v kúpnej zmluve; vo vzťahu k sprostredkovateľovi v samostatnej zmluve so sprostredkovateľom. Odlišné dohody v kúpnej zmluve alebo v sprostredkovateľskej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sprostredkovateľskej zmluvy. Kúpna zmluva, sprostredkovateľská zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu a sprostredkovateľskú zmluvu možno uzatvoriť iba v slovenskom jazyku.

 5. Znenie obchodných podmienok môže sprostredkovateľ meniť alebo doplňovať, v rozsahu, v ktorom sú súčasťou kúpnej zmluvy v súčinnosti s predávajúcim. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Na prípadné zmeny a úpravy v Obchodných podmienkach sprostredkovateľ upozorní už registrovaných výrobcov a používateľov elektronickou poštou na e-mailovú adresu zadanú pri vytvorení registrácie jednotlivými používateľmi a výrobcami. Obsahom tohto upozornenia je upozornenie na úpravu Obchodných podmienok a link na ich aktuálne znenie.

 6. Portál je prevádzkovaný ako webové trhovisko/katalóg jednotlivých výrobcov, kde má každý registrovaný výrobca tiež možnosť ponúkať svoje výrobky a ponúkať ich predávať ich registrovaným používateľom. Spoločnosť Lokálny trh s.r.o. nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú medzi výrobcom a kupujúcim. Zmluvný vzťah je založený iba medzi registrovaným výrobcom a používateľom.

Vymedzenie základných pojmov pre účely týchto Obchodných podmienok

 1. Sprostredkovateľ/prevádzkovateľ portálu je spoločnosť Lokálny trh s.r.o., Stará Kremnička 362, 965 01 Stará Kremnička, IČO: 50 057 804, DIČ: 2120166312, IČ DPH SK2120166312, spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Vložka číslo: 28962/S, Oddiel: Sro. Sprostredkovateľ/prevádzkovateľ sprostredkováva predaj tovaru zo strany predávajúcich konečnému spotrebiteľovi prostredníctvom internetového portálu.

 2. Internetový portál je internetová stránka sprostredkovateľa/prevádzkovateľa portálu https://lokalnytrh.sk.

 3. Konečný spotrebiteľ/kupujúci je osoba, ktorá si objedná tovar prostredníctvom internetovej stránky sprostredkovateľa/prevádzkovateľa.

 4. Ponuka produktov je súhrn ponúkaných produktov uverejnených na stránke: https://lokalnytrh.sk . Takáto ponuka produktov obsahuje najmä identifikačné údaje prvovýrobcu, popis produktu, údaje o množstve/váhe, cenu a fotografiu produktu.

 5. Zmluva je kúpna zmluva uzatváraná medzi prvovýrobcom a konečným spotrebiteľom prostredníctvom portálu https://lokalnytrh.sk.

 6. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovateľa/prevádzkovateľa pri sprostredkovanom predaji tovarov od prvovýrobcov prostredníctvom portálu https://lokalnytrh.sk, ktoré upravujú práva, povinnosti a zodpovednosti Sprostredkovateľa, prvovýrobcu/predajcu a konečného spotrebiteľa pri poskytovaní a využívaní služieb sprostredkovateľa, ktorý tieto služby poskytuje prostredníctvom portálu https://lokalnytrh.sk, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na https://lokalnytrh.sk a sú odsúhlasené každou stranou.

2. Používateľský účet kupujúceho

 1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci vstupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci vytvárať objednávky na ponúkané výrobky.

 2. Pri registrácii na webovom portáli https://lokalnytrh.sk a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky zadané údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte, je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný bezodkladne aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne a prípadná škoda vzniknutá pri nesprávnej dodávke tovaru, ktorá vyplýva z nesprávnych/neaktuálnych údajov uvedených v používateľskom účte je na účet kupujúceho. V prípade takto vzniknutej škody, z vyššie uvedených dôvodov kupujúci znáša všetky náklady spojené s takto vzniknutou škodou.

 3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom, ktoré je nevyhnutnou podmienkou registrácie a ktoré je povinný zadať kupujúci pri svojej registrácii. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho používateľského účtu a berie na vedomie, že sprostredkovateľ ani predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

 4. Kupujúci nie je oprávnený umožňovať využívanie používateľského účtu tretím osobám.

 5. Sprostredkovateľ môže zrušiť používateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci svoj používateľský účet nepoužíva viac ako 12 mesiacov, či v prípade, kedy kupujúci poruší podmienky používania vyplývajúce z platných obchodných podmienok sprostredkovateľa.

 6. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia sprostredkovateľa/prevádzkovateľa portálu https://lokalnytrh.sk.

3. Používateľský účet predávajúceho

 1. Na základe registrácie predávajúceho prvovýrobcu na webovej stránke https://lokalnytrh.sk môže predávajúci prvovýrobca vstupovať do svojho používateľského rozhrania do ktorého môže pridávať svoje výrobky a to v počte v závislosti na druhu používateľského účtu.

  K používaniu Portálu sú oprávnení registrovať sa užívatelia ponúkajúci svoj tovar spĺňajúci nasledujúce podmienky:

  • Užívateľ je prvovýrobca,
   1. Fyzická osoba produkujúca a predávajúca za splnenia podmienok „predaja z dvora“,
   2. SZČO a SHR (samostatne hospodáriaci roľník) spĺňajúci zákonné podmienky a náležitosti prvovýroby,
   3. Obchodné spoločnosti spĺňajúce zákonné podmienky a náležitosti podnikania v prvovýrobe;

  Registrovaný používateľ musí byť zároveň schopný a ochotný pravidelne dodávať aktualizované informácie o jeho tovare a tento tovar doručovať konečným zákazníkom.

 2. Sprostredkovateľ prostredníctvom ním prevádzkovaného portálu https://lokalnytrh.sk poskytuje predávajúcim prvovýrobcom tri verzie používateľských účtov a to vo verzii „free účet“, „premium účet“ a „VIP účet“.

 3. Free účet Používateľský účet predávajúceho prvovýrobcu vo verzii „free účet“- umožňuje registrovanému predávajúcemu prvovýrobcovi využívať všetky dostupné služby portálu s výnimkou zverejňovania podujatí, zážitkov, certifikátov a viac ako jedného miesta na mape a vkladania obsahu na vlastnú stránku. Free účet je prevádzkovaný bezplatne s výnimkou povinnosti úhrady príslušnej provízie za sprostredkovanie predaja ponúkaných výrobkov v súlade s ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

 4. Premium účet Používateľský účet predávajúceho prvovýrobcu vo verzii „premium účet“- umožňuje registrovanému predávajúcemu prvovýrobcovi využívať všetky dostupné služby portálu vrátane pridanie viacerých odberných miest v rámci SR a tiež neobmedzený počet podujatí, zážitkov a ocenení s výnimkou vkladania obsahu na vlastnú stránku. Premium účet sa aktivuje po pripísaní príslušnej úhrady za aktiváciu takéhoto typu používateľského účtu na príslušný účet sprostredkovateľa/prevádzkovateľa portálu. Odplata za aktiváciu takéhoto premium účtu je sprostredkovateľom/prevádzkovateľom portálu stanovená týmito obchodnými podmienkami nasledovne pre:

  • fyzickú osobu a občianske združenie na sumu 12,50 EUR s DPH/12 mesiacov od aktivácie a úhrady poplatku,
  • SZČO a SHR (samostatne hospodáriaci roľník) na sumu: 25 EUR s DPH/12 mesiacov od aktivácie a úhrady poplatku,
  • Obchodné spoločnosti na sumu: 50 EUR s DPH/12 mesiacov od aktivácie a úhrady poplatku.

  Registrovanému predávajúcemu bude pri pravidelnom využívaní jeho účtu poskytnutá zľava do výšky 100% poplatku za Premium účet a to vo forme odpustenia úhrady dohodnutej provízie, ktorú by mal zaplatiť prevádzkovateľovi portálu.

 5. VIP účet Používateľský účet predávajúceho prvovýrobcu vo verzii „VIP účet“- umožňuje registrovanému predávajúcemu prvovýrobcovi využívať všetky dostupné služby portálu vrátane vkladania obsahu na vlastnú stránku a tiež možnosť využívať neobmedzenú podporu zo strany prevádzkovateľa portálu. VIP účet sa aktivuje po pripísaní príslušnej úhrady za aktiváciu takéhoto typu používateľského účtu na príslušný účet sprostredkovateľa/prevádzkovateľa portálu. Odplata za aktiváciu takéhoto VIP účtu je sprostredkovateľom/prevádzkovateľom portálu stanovená týmito obchodnými podmienkami na sumu 100 EUR s DPH/12 mesiacov od aktivácie a úhrady poplatku.

 6. Pri registrácii na webovej stránke je predávajúci prvovýrobca povinný uviesť správne, aktuálne a pravdivo všetky poskytnuté a vyplnené údaje súvisiace s jeho registráciou. Registrovaný predávajúci prvovýrobca je zároveň povinný udržiavať ním zadané a prezentované údaje vždy v aktuálnej forme tak, aby neuviedol sprostredkovateľa/prevádzkovateľa portálu a registrovaných kupujúcich do omylu. Údaje uvedené v tomto používateľskom účte, je povinný pri akejkoľvek ich zmene povinný bezodkladne aktualizovať.

 7. Všetky údaje uvedené registrovaným predávajúcim prvovýrobcom v jeho používateľskom účte sú predávajúcim považované za správne a aktuálne a v prípade, že sa preukáže opak, následkom čoho vznikne škoda sprostredkovateľovi alebo kupujúcemu, je registrovaný predávajúci prvovýrobca povinný zniesť následky za vniknutú škodu v plnej výške takto vzniknutej škody.

 8. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Predávajúci prvovýrobca je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho používateľského účtu a berie na vedomie, že sprostredkovateľ/prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany predávajúceho prvovýrobcu.

 9. Predávajúci prvovýrobca nie je oprávnený umožniť využívanie jeho používateľského účtu tretím osobám.

 10. V prípade, že sprostredkovateľ/prevádzkovateľ portálu zistí porušenie týchto obchodných podmienok prípadne iných uzatvorených zmlúv a dohôd medzi sprostredkovateľom/prevádzkovateľom portálu a predávajúcim prvovýrobcom, je oprávnený postupovať v závislosti od porušenia uzavretých dohôd/zmlúv/obchodných podmienok nasledovne:

  • pri miernejšom porušení s možnosťou zjednania nápravy: Sprostredkovateľ/prevádzkovateľ portálu písomne prostredníctvom elektronickej pošty okamžite po takomto zistení upozorní registrovaného predávajúceho prvovýrobcu na porušenie a poskytne mu lehotu 7 dní na odstránenie takejto vady/takýchto vád, v prípade, že registrovaný predávajúci prvovýrobca tieto vady neodstráni v poskytnutej lehote, sprostredkovateľ/prevádzkovateľ portálu je oprávnený dočasne zablokovať, alebo úplne zrušiť takýto požívateľský účet bez ohľadu na verziu takéhoto účtu a bez nároku na vrátenie poplatku za aktivovaný premium účet.
  • pri zásadnom a vážnom porušení bez možnosti zjednania nápravy: Sprostredkovateľ/prevádzkovateľ portálu je oprávnený dočasne zablokovať, alebo úplne zrušiť takýto požívateľský účet bez ohľadu na verziu takéhoto účtu a bez nároku na vrátenie poplatku za aktivovaný premium alebo VIP účet.
 11. Registrovaný predávajúci prvovýrobca berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia.

4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má prostredníctvom e-shopu na stránkach možnosť objednať tovar ponúkaný predávajúcim, tj. uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu na kúpu tovaru. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim k predaju a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohoto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu.

 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Tieto informácie sa môžu líšiť u každého výrobcu. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenska.

 3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.

 4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Odoslať objednávku. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou a to buď potvrdením alebo zamietnutím objednávky v administračnom rozhraní na webe, o čom bude kupujúci informovaný prostredníctvom elektronickej pošty na adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní.

 5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky písomne alebo telefonicky.

 6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky(schválenie), ktoré je zaslané kupujúcemu elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

 7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu a to hlavne s osobami, ktoré skôr podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu(vrátane obchodných podmienok).

 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy(náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

5. Cena tovaru, akcie, platobné podmienky

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • v hotovosti
  • na dobierku
 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

 3. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb vykonaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad. Daňový doklad vystaví a odovzdá predávajúci kupujúcemu pri uhradení ceny tovaru.

 4. Množstevná zľava platí len pri odbere množstva tovaru stanoveného v zľave. Pokiaľ si kupujúci objedná menšie množstvo tovaru, berie na vedomie to, že mu bude účtovaná normálna predajná cena tovaru.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Od uzatvorenej kúpnej zmluvy je možné odstúpiť v prípade, že tak stanoví zákon, alebo tak bude dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim.

 2. Kupujúci berie na vedomie, že tovar predávaný v internetovom obchode je tovar podliehajúci rýchlej skaze.

 3. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tiež je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, že kupujúci:

  • neuhradí kúpnu cenu včas
  • neprevezme objednaný a doručovaný tovar
  • neuviedol v objednávke všetky potrebné údaje pre plnenie a doručenie tovaru
 4. Ak od kúpnej zmluvy odstúpi kupujúci po prevzatí tovaru, nesie náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu a to i v takom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 5. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 6. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

7. Objednanie, preprava a dodanie tovaru

 1. Objednanie tovaru sa riadi konkrétnymi podmienkami uvedenými na profile konkrétneho výrobcu.

 2. Niektoré druhy tovaru môžu mať dlhší termín na dodanie.

 3. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 4. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke a toto miesto je iné než bežné výdajné miesto e-shopu, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci neprevezme tovar pri dodanie, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za doručenie, ktorý bude pokrývať uznateľné náklady spojené s doručením objednávky a tiež je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 5. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručováním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu, alebo predajcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi alebo predajcovi. V prípade vzhliadnutí porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky nebude braný ohľad.

8. Zodpovednosť za vady, záruka

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho sa riadi príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi, hlavne ustanoveniami občianskeho zákonníka.

 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady.

 3. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví neskôr. Vec je chybná, ak nie je odovzdaná v dohodnutej kvality a prevedení.

 4. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, si uplatňuje kupujúci osobne u predávajúceho na adresách jeho výdajných miest. Za moment uplatnenia práv z vady veci sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

 5. Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný preukázať, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to predložením paragónu vystaveného predávajúcim.

 6. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

  • na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady, alebo dodaním chýbajúce veci, alebo
  • odstúpiť od zmluvy. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote, alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť.
 7. Ak je chybné plnené nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas, alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť.

 8. Vadu veci je kupujúci povinný uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, pretože ide o vec, ktorá podlieha skaze, inak práva zaniknú.

 9. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore s kupujúcim spotrebiteľom - takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú.

 10. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti.

 11. Záruka jednotlivých druhov tovaru je popísaná v profile konkrétneho výrobcu.

9. Daľšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu(vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

 3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

 4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

10. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení medzi predávajúcim a kupujúcim

 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 2. Kupujúci súhlasí so spravovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

 3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.

 4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (vo svojom používateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

 5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

 6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

 8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

  • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa na priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
 9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

11. Doručovanie písomností

 1. Ak nebude dohodnuté inak, celá korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho používateľskom účte.

 2. Správa je doručená:

  • v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
  • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
  • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát(popr. osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) odmietne zásielku prevziať,
  • v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

12. Záverečné ustanovenia

 1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe oprávnenia k predaju cez internet a činnosti predávajúceho nepodlieha inému povoľovania.

 3. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

 4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 5. Kontaktné údaje predávajúceho sú vždy uvedená v profile jednotlivého výrobcu.

 6. Kontaktné údaje na prevádzkovateľa portálu: Lokálny trh s.r.o., Stará Kremnička 362, 965 01 Stará Kremnička, email: info@lokalnytrh.sk

V Starej Kremničke, dňa 17.8.2022