Informácia o spracúvaní osobných údajov pre lokalnytrh.sk

Ochrana súkromia našich zákazníkov a návštevníkov našich stránok pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a ako aj ďalšími právnymi predpismi.

V tejto Informácii spracúvania osobných údajov („Informácia“) vám poskytujeme informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi. Aj preto je dôležité, aby ste Informáciu naozaj a dôkladne prečítali. Ak by ste nás chceli kontaktovať s otázkami k tejto oblasti alebo si chcete uplatňovať svoje práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, kontaktujte nás prosím na info@lokalnytrh.sk, kontaktná osoba: Peter Paššák +421 948 705 970.

Táto informácia sa môže z času na čas meniť z dôvodu úpravy podmienok ochrany osobných údajov. Všetky zmeny sú vždy zverejnené na našej internetovej stránke lokalnytrh.sk, a to formou aktualizácie. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.

Definícia pojmov

Osobný údaj/osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba"); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Dotknutá osoba je osoba, ktorej sa osobný údaj týka, v kontexte našich webových stránok je to náš zákazník alebo návštevník webovej stránky lokalnytrh.sk.

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. V tomto prípade je prevádzkovateľ určený nižšie.

Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na webovej stránke lokalnytrh.sk. V prípade zákazníkov – právnických osôb sa pod dotknutou osobou, zákazníkom, myslí fyzická osoba, ktorá zákazníka, právnickú osobu, zastupuje.

Návštevník je fyzická osoba, ktorá navštívi alebo používa webové stránky lokalnytrh.sk.

Kto spracúva vaše osobné údaje

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Lokálny trh s.r.o. so sídlom: Stará Kremnička 362, 965 01 Stará Kremnička, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28962/S („my“ alebo „Lokálny trh“).

Aké údaje a na aké účely spracúvame

 1. Registrácia,  vytvorenie a správa účtu

  Na vytvorenie účtu postačuje váš email. Spracúvanie na účely registrácie (bez nákupu) realizujeme na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 2. Objednávka a dodanie produktov

  Z dôvodu správneho vybavenia vašich objednávok a kvalitného poskytnutia služby potrebujeme poznať vašu e-mailovú adresu, meno a priezvisko, dodaciu adresu a telefónne číslo, keďže naše služby poskytujeme prostredníctvom elektronickej komunikácie. Vaše osobné údaje v takom prípade spracúvame na účely zmluvy, najmä zmluvy o sprostredkovaní, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Údaje tiež spracúvame na splnenie našich zákonných povinností (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR), predovšetkým podľa týchto predpisov:

  • zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov;
  • zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

  Ak ako zákazník prejavíte záujem o produkt predávajúceho formou vytvorenia objednávky, predávajúcemu sa odošlú informácie o kupujúcom a to meno, priezvisko, adresa doručenia a telefónne číslo. V prípade uzatvorenia zmluvy s predávajúcim sa vaše osobné údaje spracúvajú a používajú na účely plnenia kúpnej zmluvy s predávajúcim v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR, za ktoré zodpovedá predávajúci a tiež na plnenie zákonných povinností predávajúceho, a to najmä podľa:

  • zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov;
  • zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 3. Zasielanie marketingových informácií a newslettra

  Našim existujúcim zákazníkom zasielame informácie o produktoch, predávajúcich a našom projekte. Je samozrejmé, že sa z odberu týchto informácií môžete vždy odhlásiť. Iným záujemcom, napr. registrovaným potenciálnym zákazníkom, takéto informácie radi poskytneme, ak nás požiadajú a udelia svoj súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 4. Vyhodnocovanie návštevnosti webových stránok

  Počas návštevy webových stránok lokalnytrh.sk využívame súbory cookies, predovšetkým nástroj Google Analytics, aby sme vedeli, aká je naša návštevnosť, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé. Toto spracúvanie robíme len s vašim súhlasom podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Nastavenia cookies môžete meniť a analytický nástroj Google Analytics môžete vypnúť podľa informácií uvedených TU

Odkiaľ máme osobné údaje

Osobné údaje získavame priamo od vás našich zákazníkov a návštevníkov:

 • pri registrácii;
 • pri objednávke produktov;
 • na základe vášho  používania našich webových stránok.

Komu sa osobné údaje poskytnutú a prenosy osobných údajov

Vaše osobné údaje ako zákazníkov pri realizácii objednávky poskytujeme predávajúcim, aby mohli objednávku a s tým súvisiace povinnosti realizovať. V prípade, že ide o údaje návštevníkov webovej stránky, tie sú na účely vyhodnocovania návštevnosti spracúvané za pomoci tretích strán, ktoré možno označiť za príjemcov údajov, a to nástrojom Google Analytics spoločnosti Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké (USA). V takom prípade zároveň dochádza k prenosu údajov do tretej krajiny, Spojených štátov amerických (USA), ktorá podľa európskych predpisov neposkytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Na účel zabezpečenia ich ochrany zodpovedajúcej európskym štandardom sa však využívajú zmluvné garancie, ktoré poskytujú štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou.

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba, náš zákazník alebo návštevník webových stránok, má právo:

 • získať od nás potvrdenie o tom, či sa jeho / jej osobné údaje spracúvajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom;
 • aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby;
 • na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia emailom na info@lokalnytrh.sk;
 • na prenosnosť („portability“) osobných údajov, ak sú splnené podmienky stanovené právnymi predpismi;
 • v stanovených prípadoch podľa GDPR na výmaz alebo obmedzenie spracúvania;
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu;
 • podať sťažnosť kompetentnému dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava, email: dozor@pdp.gov.sk.

V prípade poskytnutia súhlasu so spracúvaním je takýto kedykoľvek súhlas odvolateľný. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu pošlite na e-mailovú adresu: info@lokalnytrh.sk, zodpovedná osoba: Peter Paššák +421 948 705 970.

Pravidlá používania súborov cookies

Čo sú súbory cookies

Prevádzkovateľ internetovej stránky lokalnytrh.sk, spoločnosť Lokálny trh s.r.o., používa na tejto webovej stránke rôzne cookies, aby návštevníkom webových stránok mohla ponúknuť atraktívny obsah a umožnila plnohodnotné využívanie stránky a jej funkcií. Súbory cookies sú užitočné, pretože zabezpečujú funkčnosť webovej stránky a tiež pomáhajú pri analýze návštevnosti našej stránky a zaistení vyššieho komfortu pri jej používaní tým, že umožňujú zapamätať si vVás pre ďalšiu návštevu našej stránky.

Súbory cookies nemôžu preskúmavať váš počítač alebo iné zariadenia, alebo čítať v nich uložené dáta.

Ako používame cookies

Na webovej stránke lokalnytrh.sk využívame cookies:

 • Na ukladanie vašich osobných nastavení - pomáhajú nám identifikovať unikátneho návštevníka, zapamätať si vaše nastavenie zvolené pri poslednej návšteve, napríklad rozloženie obsahu na stránke, výber konkrétnej polohy alebo predvyplnenie vašich prihlasovacích údajov.
 • Na vyhodnocovanie návštevnosti (analytiku) - počas vašej návštevy webovej stránky používa stránka analytické softvéry. Využívame predovšetkým nástroj Google Analytics, poskytovaný spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké (USA). Tento nástroj ukladá cookies, aby sme vedeli, aká je naša návštevnosť, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé. Vyhodnocovanie funguje teda na základe využívania cookies tretích strán – spoločnosti Google, ktorá ich využíva aj na svoje vlastné účely. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google, vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google.
 • Na rozlíšenie anonymných a prihlásených návštevníkov - naša webová stránka používa súbory cookies, ktoré vás pomáhajú rozpoznať buď ako anonymného alebo prihláseného užívateľa, zapamätať si vaše voľby a umožňujú využívať rozšírené, personalizované funkcie. Tieto súbory cookies sa môžu použiť napr. na zapamätanie zmien, ktoré ste urobili v nastaveniach stránky. Údaje, ktoré sa získavajú prostredníctvom týchto cookies a nemôžu sledovať vaše aktivity prehliadania na iných webových stránkach.

Nastavenia súborov cookies a vypnutie analytického nástroja Google Analytics

Pri nesúhlase s použitím iných ako nevyhnutných cookies, upravte vaše nastavenie cookies cez webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.), a to podľa vášho prehliadača prostredníctvom týchto odkazov:

V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať, alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať, alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade ale nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

Pre vypnutie analytického nástroja od spoločnosti Google si môžete nainštalovať doplnok prehliadača, ktorý po nainštalovaní a aktivovaní zakáže službe Google Analytics používať meranie na všetkých internetových stránkach, ktoré návštevník navštívi (vrátane našich stránok). Doplnok si môžete inštalovať TU

V Starej Kremničke, dňa 10.6.2021 Ing. Peter Paššák, konateľ spoločnosti, Lokálny trh s.r.o.