Zásady spracúvania osobných údajov

Úvodné ustanovenia

Ochrana súkromia našich zákazníkov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR), zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a ako aj ďalšími právnymi predpismi. Na tejto web stránke nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov, vám poskytne informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať v prípade uplatňovania si práv alebo, ak máte otázky ohľadom spracúvania vašich osobných údajov na info@lokalnytrh.sk, zodpovedná osoba: Peter Paššák +421 948 705 970. Zásady spracúvania osobných údajov sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Lokálny trh s.r.o.

Odporúčame vám, aby ste si informácie obsiahnuté v tomto Zásadách spracúvania osobných údajov dôkladne prečítali. Zmeny týkajúce sa podmienok ochrany osobných údajov sú zverejnené na našej internetovej stránke lokalnytrh.sk, formou aktualizácie. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.

Definícia pojmov

Osobný údaj/osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba"); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Dotknutá osoba je osoba, ktorej sa osobný údaj týka.

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na Internetovej stránke.

Aké údaje a na aké účely spracúvame

Z dôvodu správneho vybavenia vašich objednávok a kvalitného poskytnutia služby potrebujeme poznať e-mailovú adresu, meno a priezvisko, dodaciu adresu a telefónne číslo Dotknutej osoby, nakoľko sa naše služby poskytujú prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Ak nakupujúci prejaví záujem o produkt predávajúceho formou vytvorenia objednávky, predávajúcemu sa odošlú informácie o kupujúcom a to meno, priezvisko, adresa doručenia a telefónne číslo.

Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajov

Osobné údaje musia byť:

 • spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť"),
 • získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi („obmedzenie účelu"),
 • primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov"),
 • správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť"),
 • uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú („minimalizácia uchovávania"),
 • spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení („integrita a dôvernosť").

Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s vyššie uvedenými zásadami a musí vedieť tento súlad preukázať („zodpovednosť").

Spracúvanie osobných údajov je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, k keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Prevádzkovateľ je ďalej povinný najmä:

 • pred začatím spracúvania osobných údajov vymedziť účel spracúvania osobných údajov; účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
 • určiť podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby ustanovené zákonom, získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel, je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti,
 • zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
 • zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,
 • zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
 • zlikvidovať v prípade anonymizovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky. Počas spracúvania osobných údajov na účely podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ povinný ich označiť a anonymizovať.

Súbory cookies

Prevádzkovateľ internetovej stránky lokalnytrh.sk, spoločnosť Lokálny trh s.r.o. uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Na našej stránke používame rôzne cookies a iné technológie sledovania, aby sme návštevníkom stránok mohli ponúknuť atraktívny obsah a umožnili plnohodnotné využívanie stránky a jej funkcií. Návštevník webovej stránky lokalnytrh.sk, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na našej webovej stránke.

Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti našej stránky a k zaisteniu vyššieho komfortu pri jej používaní tým, že umožňujú zapamätať si Vás pre ďalšiu návštevu našej stránky. Súbory cookies nemôžu preskúmavať váš počítač alebo iné zariadenia, alebo čítať v nich uložené dáta.

Nastavenia cookies

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať, alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať, alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

Na webovej stránke lokalnytrh.sk využívame cookies:

 • Na ukladanie vašich osobných nastavení - pomáhajú nám identifikovať Vás ako unikátneho návštevníka, zapamätať si vaše nastavenie zvolené pri poslednej návšteve, napríklad rozloženie obsahu na stránke, výber konkrétnej polohy alebo predvyplnenie Vašich prihlasovacích údajov.
 • Na vytváranie anonymných štatistických záznamov - počas každej vašej návštevy používa naša webová stránka analytické softvéry. Ako napríklad Google analytics, ktoré ukladajú anonymné štandardné cookies, aby sme vedeli akú máme návštevnosť stránky, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé. Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané výlučne na vlastné technické a marketingové účely.
 • Na rozlíšenie anonymných a prihlásených návštevníkov - naša webová stránka používa súbory cookies, ktoré Vás pomáhajú rozpoznať buď ako anonymného alebo prihláseného užívateľa, zapamätať si vaše voľby a umožňujú využívať rozšírené, osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa môžu použiť na zapamätanie zmien, ktoré ste urobili v nastaveniach stránky. Údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom týchto cookies, sú anonymizované a nemôžu sledovať vaše aktivity prehliadania na iných webových stránkach.
 • Cookies tretích strán - webová stránka lokalnytrh.sk využíva službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google, vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google.

Na webovej stránke lokalnytrh.sk používame aj pluginy sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc. Ak si v rámci našej stránky otvoríte webovú stránku, v ktorej je integrovaný tzv. „social plugin“ spoločnosti Facebook, následne bude nadviazané spojenie so servermi siete Facebook a odošle sa informácia o tom, aké webové stránky ste navštívili. Ak ste súčasne prihlásený k svojmu účtu ako člen siete Facebook, tieto informácie budú priradené k vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. Ak využijete funkciu pluginu (napr. zdieľanie cez FB Messenger) tieto informácie sa priradia k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook, vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Facebook.

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 • účely spracúvania;
 • kategórie dotknutých osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba je oprávnená požiadať spoločnosť Lokálny trh s.r.o. o výmaz svojich osobných údajov. Všetky súhlasy na spracúvanie osobných údajov poskytnuté Spoločnosti Lokálny trh s.r.o. sú odvolateľné. vašu žiadosť pošlite na e-mailovú adresu: info@lokalnytrh.sk, zodpovedná osoba: Peter Paššák +421 948 705 970.

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na dozorný orgán.

V Žiari nad Hronom, dňa 10.1.2020 Ing. Peter Paššák, konateľ spoločnosti, Lokálny trh s.r.o.