Podmienky používania

1. Úvodné ustanovenia

 1. Servery lokalnytrh.sk sú verejné internetové servery poskytujúce fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „používateľ“) rôzne služby.

 2. Služby sú na serveroch poskytované používateľom na komerčné aj nekomerčné účely zdarma, pokiaľ nie je v týchto pravidlách uvedené inak.

 3. Prevádzkovateľom serverov a poskytovateľom služieb na serveroch je spoločnosť Lokálny trh s.r.o., Stará Kremnička 362, 965 01 Stará Kremnička, IČO: 50057804, DIČ: 2120166312, e-mail: info@lokalnytrh.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 4. Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom na serveroch. Služby prevádzkovateľa sú zo strany používateľov využívané na vlastné riziko.

 5. Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito pravidlami upravených a s nimi súvisiacich služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27.

2. Registrácia

 1. Servery využívajú registráciu prostredníctvom lokalnytrh.sk. Registrácia používateľa na serveroch nie je povinná, zaregistrovaním má však používateľ k dispozícii možnosti a funkcie, ktoré stránka poskytuje.

 2. Registrovať profil výrobcu na serveroch prevádzkovateľa môže len výrobca pôsobiaci na Slovensku.

 3. Registrovať profil spoločnosti môže len osoba, ktorá má k tejto spoločnosti právny vzťah a je na takúto registráciu oprávnená.

 4. Informácie, ktoré používateľ vyplní na serveroch v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou.

 5. Každý používateľ môže využívať Lokálny trh bezplatne.

3. Zrušenie registrácie

 1. Používateľ súhlasí, že prevádzkovateľ portálu môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s uvedenými pravidlami zrušiť alebo zamedziť používateľovi prístup bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť na základe:

  • porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie,
  • porušenia týchto pravidiel,
  • dlhého obdobia nečinnosti (za dlhé obdobie nečinnosti sa na účely týchto pravidiel pokladá prípad, ak sa používateľ neprihlási na server prevádzkovateľa aspoň raz počas 12 mesiacov od prvého odhlásenia alebo sa používateľ neprihlási na server prevádzkovateľa v priebehu 36 mesiacov od posledného odhlásenia),
  • vlastnej žiadosti používateľa.
 2. Vypovedanie zmluvného vzťahu, ktorý vznikol medzi prevádzkovateľom a používateľom v momente odsúhlasenia týchto podmienok používania lokalnytrh.sk, je možné oboma zmluvnými stranami bez uvedenia dôvodu. Používateľ je povinný v prípade ukončenia zmluvného vzťahu z vlastnej iniciatívy doručiť výpoveď prevádzkovateľovi lokalnytrh.sk (v elektronickej podobe alebo poštou). Profil na lokalnytrh.sk bude po doručení oficiálnej výpovede zo strany výrobcu deaktivovaný prevádzkovateľom lokalnytrh.sk. Používateľ po vypovedaní zmluvy nemá žiadny nárok na uchovávanie informácií zdieľaných na lokalnytrh.sk počas trvania zmluvného vzťahu.

 3. Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na server neobmedzene dlhý čas (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (logy) používateľa).

4. Súkromie používateľa

 1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „osobné údaje“ a „zákon o ochrane osobných údajov“) na účely poskytovania služieb používateľovi na serveroch, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom serverov a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že používateľ súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ust. zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám (používateľom).

 2. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané. IP adresa počítača a časy prístupov (logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.

 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

5. Povinnosti používateľa

 1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na serveroch sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom:

  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou, nesmie vyvíjať na iných používateľov tejto stránky nátlak ani iné obmedzujúce aktivity,
  • ohrozovať fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
  • pridávať príspevky s erotickým obsahom,
  • propagovať detskú pornografiu,
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov,
  • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu inej fyzickej alebo právnickej osobe a jej výrobkom alebo službám, ak nie je v týchto pravidlách uvedené inak,
  • propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu, a lieky neregistrované v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb,
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať,
  • propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
  • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech,
  • rozširovať obsah stránok prevádzkovateľa, najmä nie je oprávnený obsah stránok kopírovať, meniť alebo akokoľvek inak s ním nakladať na účely jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom používateľa, pokiaľ medzi používateľom a prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda,
  • obchádzať vyššie uvedené zákazy.
 2. Používateľ sa nesmie snažiť brániť v diskusii na serveroch ostatným používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných používateľov.

 3. Používateľ nemá za svoje príspevky zverejnené na serveroch nárok na žiadnu autorskú odmenu, je uzrozumený s tým, že tento obsah sa môže šíriť po sieti prevádzkovateľa, a je povinný rešpektovať autorské práva iných a nezasahovať do nich v rozpore so zákonom.

 4. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na serveroch na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 5. Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na servery ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie ne serveroch propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

6. Pravidlá pre pridávanie fotografií

 1. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na servery len fotografie a videá, ku ktorým má autorské práva, resp. súhlas autora.

 2. Používateľ nesmie na servery pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.

 3. Pravidlá pre pridávanie fotografií a videí uvedené v bodoch 1. a 2. sa vzťahujú na všetky fotografie a videá, ktoré používateľ pridáva na servery, a to najmä do profilu a do fotoalbumov.

7. Pravidlá pre pridávanie ponúk na predaj výrobkov

 1. Používateľ môže ponúkať na predaj len vlastné výrobky.

 2. Používateľ berie na vedomie, že na predaj výrobkov cez internet je potrebné mať príslušné povolenia a registrácie.

 3. Používateľ je povinný uvádzať pri ponukách na predaj všetky potrebné údaje o potravinách.

8. Pravidlá pre vytvorenie profilu (výrobcu, organizácie)

 1. Používateľ sa zaväzuje, že bude vytvárať na serveroch prevádzkovateľa iba také profily výrobcov alebo organizácií, ktoré reálne existujú a sú v súlade s pravidlami portálu a dobrými mravmi.

 2. Používateľ nesmie na serveroch vytvárať profily výrobcov alebo organizácií, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 3. Vytvorením profilu výrobcu alebo organizácie sa používateľ stáva jeho zakladateľom a administrátorom.

 4. Používateľ berie na vedomie, že informácie profilu firmy sú prístupné aj vo verejnej časti portálu, t. j. keď používateľ nie je prihlásený.

9. Cena

 1. Používateľ nie je povinný platiť za služby poskytované prevádzkovateľom na serveroch, s výnimkou platených služieb, pri ktorých sú uvedené doplňujúce pravidlá upravujúce danú službu.

10. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.

 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odstránenie nepravdivých či zavádzajúcich informácií.

 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah na serveroch, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.

 4. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveroch, okrem tých, ktoré prevádzkovateľ spôsobí svojou činnosťou.

 5. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných, ako aj platených služieb na serveroch na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť servery, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Používatelia majú takisto právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb prevádzkovateľa bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti. Pri ukončení poskytovania služieb prevádzkovateľom a používania služieb používateľom majú prevádzkovateľ a používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. Používateľ berie na vedomie, že v prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky je používateľ povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

 6. Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť vzhľad a podobu stránky, obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania používateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.

11. Zmena pravidiel

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, technickými možnosťami prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto pravidiel na stránke prevádzkovateľa. Ak používateľ pokračuje v používaní služieb serverov po vykonaní týchto zmien prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

12. Dodržiavanie právnych noriem

 1. Používateľ je pri využívaní služieb na serveroch povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľovi (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

13. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke lokalnytrh.sk od momentu potvrdenia Podmienok používania pri registrácii na lokalnytrh.sk, s výnimkou ak je medzi oboma stranami výslovne dohodnuté inak.

Používateľ prehlasuje, že sa pred registrovaním oboznámil s týmito Podmienkami používania a že s nimi súhlasí.

V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Žiadna časť tohto textu nesmie byť kopírovaná, publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v žiadnej podobe bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa.

V Žiari nad Hronom, dňa 28.4.2020